MKZP przy KMP w Tarnowie

MKZP przy KMP w Tarnowie

Data publikacji 05.01.2022

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie

Adres: 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 4, pok. 204 ( II piętro)

Wszelkich informacji związanych z MKZP  przy KMP w Tarnowie udziela p. Katarzyna Górka

tel. 47 831 13 75 codziennie w godz. 7.30-15.30

e-mail: mkzptarnow@kk.policja.gov.pl

Numer konta:  BNP Paribas  o/Tarnów   70  2030  0045  1110  0000  0084  0320

 

W dniu 16.02.2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy KMP w Tarnowie. W trakcie spotkania Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe, sprawozdania zarządu KKOP przy KMP w Tarnowie za 2022 rok, a także sprawozdanie i wnioski komisji rewizyjnej.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkową przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie została przekształcona w Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. W trakcie spotkania Walne Zebranie uchwaliło Nowy Statut Kasy, a także zatwierdziło nowe zasady jej funkcjonowania.

Poniżej najważniejsze informacje związane ze zmianami w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

 

 1. Jednorazowe wpisowe – 100 zł,
 2. Wysokość minimalnego wkładu członkowskiego dla emeryta, rencisty i pracownika cywilnego wynosi 60 zł, dla policjanta – 100 zł.
 3. Policjant lub pracownik Policji, który jest członkiem Kasy może w niej pozostać
  po przeniesieniu do innej jednostki Policji. Warunkiem pozostania w Kasie jest złożenie
  do Zarządu pisemnego wniosku z uzasadnieniem.
 4. Policjant lub pracownik Policji, który jest członkiem Kasy może ubiegać się o pożyczkę 
  lub zapomogę z MKZP po dwóch kolejnych miesiącach członkostwa, pod warunkiem wpłacenia wpisowego i dwóch kolejnych miesięcznych wkładów członkowskich.
 5. W przypadku zgromadzenia przez członka Kasy, będącego policjantem wkładu w wysokości 15 000 zł, a przez pozostałych członków wkładu w wysokości 7 500 zł, na wniosek zainteresowanego zawiesza się dalsze wpłacanie składek członkowskich.
 6. Policjant i pracownik cywilny odchodzący na rentę lub emeryturę i deklarujący pozostanie w Kasie może wycofać do 50 % wkładów w przypadku nie posiadania zadłużenia, pod warunkiem dostępności środków w funduszu oszczędnościowo-pożyczkowym oraz utrzymania wkładu w minimalnej wysokości 15000 zł – policjant, 7500 zł – pozostali.

 

POŻYCZKI

 1. Każdy członek Kasy ubiegający się o pożyczkę musi wypełnić „ Wniosek o udzielenie pożyczki” (załącznik nr 4 do Statutu). Wniosek należy złożyć w terminie do końca miesiąca poprzedzającego posiedzenie Zarządu Kasy.
 2. Do wniosku należy dołączyć zobowiązanie poręczyciela/i, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do Statutu, oświadczenia o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i inne dokumenty, których złożenie niezbędne jest do uzyskania pożyczki.
 3. W przypadku emeryta lub rencisty dodatkowo należy dołączyć  kserokopię decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, a jeżeli emeryt lub rencista pracuje poza resortem Spraw Wewnętrznych dołącza zaświadczenie z komórki finansowej zakładu pracy o wysokości swoich zarobków.
 4. Po przyznaniu pożyczki Zarząd informuje pożyczkobiorcę o konieczności stawienia się w siedzibie Kasy lub jednostce macierzystej w celu podpisaniu umowy pożyczki (wzór - załącznik nr 6 do Statutu). Upoważnionym do podpisania umowy o pożyczkę z ramienia MKZP przy KMP  w Tarnowie jest członek zarządu. Termin na podpisanie umowy wynosi 14 dni od chwili powiadomienia.
 5. Wymagane dokumenty i zabezpieczenia pożyczek i maksymalna wysokość zatwierdzonej przez Zarząd pożyczki może zostać udzielona do wysokości:
  1. wkładu członka Kasy – bez poręczycieli,
  2. do wysokości dwukrotnych wkładów i dwukrotnych poborów brutto, renty, emerytury – wymaganych jest dwóch poręczycieli, do czasu zachowania dobrej płynności finansowej Kasy:
  3. do wysokości trzykrotnych wkładów i dwukrotnych poborów brutto, renty, emerytury, jednakże nie wyższej niż 50 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 9 Statutu – wymagane jest załączenie przez pożyczkobiorcę prośby uzasadniającej potrzebę przyznania wyższej kwoty pożyczki oraz wymaganych jest trzech poręczycieli,
  4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sytuacji dobrej płynności finansowej Kasy, kwota udzielonej pożyczki może być wyższa niż 50 000 zł, z zachowaniem wymogów określonych w ust. 12 pkt 4 Statutu wymaganych jest trzech poręczycieli oraz załączenie przez pożyczkobiorcę prośby uzasadniającej potrzebę przyznania wyższej kwoty pożyczki, przedstawienie możliwości jej spłaty, trzech poręczyli, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wzięcie pożyczki, inne dokumenty potwierdzające możliwość spłaty zaciągniętej pożyczki np. zaświadczenie o zarobkach małżonka, zaświadczenie o dodatkowych dochodach.
 6. Poręczycielem może być tylko członek Kasy spełniający następujące kryteria:
  1. pełni służbę lub świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
  2. umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka Kasy;
  3. stosunek prawny łączący go z pracodawcą nie został wypowiedziany;
  4. nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.
Powrót na górę strony