Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji


Komenda Miejska Policji w Tarnowie (KMP w Tarnowie) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
KMP w Tarnowie

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-30

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


     Treści niedostępne:

  • niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawierają elementów wymaganych ustawą,
  • niektóre dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

     Wyłączenia:

  • niektóre filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie posiadają napisów.

      Skróty klawiaturowe

       Na stronie podmiotowej KMP Tarnów można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-30

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest asp. sztab. Paweł Klimek, Specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie – Oficer Prasowy adres poczty elektronicznej rzecznik@tarnow.policja.gov.pl lub pawel.klimek@tarnow.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 831 1314 lub +48 665-390-313

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kmp@tarnow.policja.gov.pl ,  rzecznik@tarnow.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu: 47 831 2900

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie znajduje się w budynku przy ul. Traugutta 4 w Tarnowie, przystosowana została do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

Wejście główne znajdujące się na parterze,  bez większych przeszkód (niski próg), drzwi frontowe jednoskrzydłowe - posiadają szerokość pozwalającą na przemieszczanie się wózków inwalidzkich i kolejne jednoskrzydłowe z ruchomą nadstawką otwieraną manualnie w razie potrzeby. Przy drzwiach frontowych znajduje się videofon przez który nawiązujemy kontakt z dyżurnym jednostki.Od strony wschodniej budynku KMP w Tarnowie wyznaczone zostało jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.Budynek Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie usytuowany jest hall główny z trzema miejscami siedzącymi dla petentów, następnie po prawej stronie od wejścia frontowego znajduje się RECEPCJA natomiast po stronie lewej:

- węzeł sanitarny przystosowany dla osób z niepełnosprawnością tj. toaleta z przymocowanymi uchwytami, umywalka niskosyfonowa z przymocowanym uchwytem, brak systemu alarmowania oraz

- pomieszczenie biurowe przystosowane do przyjmowania osób z niepełnosprawnością lub, których stan zdrowia, wiek lub inne szczególne potrzeby uniemożliwiają udział w czynnościach w pokojach znajdujących się na piętrach Komendy.

Wchodząc do budynku Komendy w pierwszej kolejności należy udać się do Recepcji, aby uzyskać przepustkę od pracownika Komendy, uprawniającą do wejścia na teren KMP w Tarnowie.  Pracownik Recepcji pomoże w dalszych czynnościach i rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Następnie zostanie poproszona osoba realizująca dany zakres spraw i pomoże w kolejnych etapach realizacji Państwa sprawy.

Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po terenie Komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji.

Osoba nieuprawniona nie może samodzielnie poruszać się po budynku Komendy.

Do dalszych części budynku prowadzą schody oznaczone kontrastowo, po których nie może poruszać się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Schody posiadają obustronne poręcze.

Przejście z Recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi czytnikami.

Budynek Komendy jest dostępny dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W siedzibie KMP w Tarnowie brak jest dostępu do windy.

Komisariat Policji Tarnów-Centrum w Tarnowie

Siedziba Komisariatu mieści się w Tarnowie przy ul. Narutowicza 6. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z siedmiu stopni oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Za drzwiami znajduje się  poczekalnia, w której usytuowana jest recepcja. Pracownicy recepcji pracują od godziny 07.00 do godziny 15.00, po godzinie 15.00 interesantów obsługuje Zespół Dyżurnych Komisariatu Policji Tarnów-Centrum w Tarnowie. Pracownicy recepcji jak i funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Pracownicy recepcji jak i funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w poczekalni oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji Tarnów-Centrum w Tarnowie wymaga pokonania barier architektonicznych w postaci schodów (trzy stopnie), które prowadzą do windy obsługującej wszystkie poziomu budynku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, którzy są powiadamiani przez pracowników recepcji lub funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi: https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Posterunek Policji w Skrzyszowie

Siedziba Posterunku znajduje się w Skrzyszowie nr 335a. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Pomieszczenia biurowe usytuowane są na pierwszym piętrze, do których prowadzą schody. Posterunek nie posiada windy ani urządzeń umożliwiających transport dla osób poruszających się wózkami inwalidzkimi. Interesantów obsługują Dzielnicowi Posterunku Policji w Skrzyszowie oraz Zespół Dyżurnych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie za pomocą urządzenia zainstalowanego przy wejściu do Posterunku. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Skrzyszowie nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Skrzyszowie posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Interesanci poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Punkt Przyjęć Obywateli w Lisiej Górze

Siedziba Punktu mieści się w Lisiej Górze przy ul. Witosa 2. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Pomieszczenia biurowe usytuowane są na wysokim parterze, do których prowadzą schody. Posterunek nie posiada windy ani urządzeń umożliwiających transport dla osób poruszających się wózkami inwalidzkimi. Interesantów obsługują Dzielnicowi Komisariatu Policji Tarnów-Centrum w Tarnowie. Dzielnicowi Punktu Przyjęć Obywateli nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dzielnicowi Punktu Przyjęć Obywateli posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Interesanci poruszają się po terenie Punktu Przyjęć Obywateli w obecności funkcjonariusza Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na wysokim parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych .W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Komisariat Policji Tarnów-Zachód w Tarnowie

Siedziba Komisariatu mieści się w Tarnowie przy ul. Ks. Indyka 2. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z ośmiu stopni. Za drzwiami znajdują się schody (trzy stopnie) prowadzące do poczekalni, w której usytuowana jest recepcja. Interesantów obsługuje Zespół Dyżurnych Komisariatu Policji Tarnów-Zachód w Tarnowie. Funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w poczekalni oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji Tarnów-Zachód w Tarnowie wymaga pokonania barier architektonicznych w postaci schodów (wejście na pierwsze piętro). Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, którzy są powiadamiani przez funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Posterunek Policji w Wierzchosławicach

Siedziba Posterunku znajduje się w Wierzchosławicach nr 550. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Pomieszczenia biurowe usytuowane są na wysokim parterze do których prowadzą schody. Posterunek nie posiada windy ani urządzeń umożliwiających transport dla osób poruszających się wózkami inwalidzkimi. Interesantów obsługują Dzielnicowi Posterunku Policji w Wierzchosławicach oraz Zespół Dyżurnych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie za pomocą urządzenia zainstalowanego przy wejściu do Posterunku. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Wierzchosławicach nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Wierzchosławicach posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Interesanci poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na wysokim parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Punkt Przyjęć Obywateli w Pleśnej

Siedziba Punktu mieści się w Pleśnej nr 240. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Pomieszczenia biurowe usytuowane są na poziomie zero. Interesantów obsługują Dzielnicowi Komisariatu Policji Tarnów-Zachód w Tarnowie. Dzielnicowi Punktu Przyjęć Obywateli nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dzielnicowi Punktu Przyjęć Obywateli posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Interesanci poruszają się po terenie Punktu Przyjęć Obywateli w obecności funkcjonariusza Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na poziomie zero. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku
i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Komisariat Policji w Ciężkowicach

Siedziba Komisariatu mieści się w Ciężkowicach przy ul. Krynickiej 31.  Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach brak jest zainstalowanego urządzenia (winda) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Za drzwiami znajduje się  poczekalnia, w której usytuowana jest recepcja. Interesantów obsługują funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ciężkowicach, którzy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Ciężkowicach posiada dostęp do telefonu, może przekazać słuchawkę interesantowi. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w poczekalni oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji w Ciężkowicach nie wymaga pokonania barier architektonicznych w postaci schodów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, którzy są powiadamiani przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Tuchowie. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Komisariat Policji w Tuchowie

Siedziba Komisariatu mieści się w Tuchowie przy ul. Kopernika 4. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach zainstalowane jest urządzenie (winda) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Za drzwiami znajduje się  poczekalnia, w której usytuowana jest recepcja. Interesantów obsługuje funkcjonariusz Komisariatu Policji w Tuchowie, który nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Tuchowie posiada dostęp do telefonu, może przekazać słuchawkę interesantowi. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w poczekalni oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji w Tuchowie nie wymaga pokonania barier architektonicznych w postaci schodów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, którzy są powiadamiani przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Tuchowie. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Posterunek Policji w Szerzynach

Siedziba Posterunku znajduje się w Szerzynach nr 298. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Pomieszczenia biurowe usytuowane są na poziomie zero. Po wejściu bezpośrednio z chodnika za drzwiami znajduje się poczekalnia z miejscami do siedzenia. Interesantów obsługują Dzielnicowi Posterunku Policji w Szerzynach oraz Zespół Dyżurnych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie za pomocą urządzenia zainstalowanego przy wejściu do Posterunku. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Szerzynach nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Szerzynach posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Interesanci poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na poziomie zero budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Posterunek Policji w Ryglicach

Siedziba Posterunku znajduje się w Ryglicach przy ul. Rynek 9 (budynek Urzędu Miasta i Gminy Ryglice). Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Pomieszczenia biurowe usytuowane są na wysokim parterze do których prowadzą schody. Posterunek nie posiada windy ani urządzeń umożliwiających transport dla osób poruszających się wózkami inwalidzkimi. Interesantów obsługują Dzielnicowi Posterunku Policji w Ryglicach oraz Zespół Dyżurnych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie za pomocą urządzenia zainstalowanego przy wejściu do Posterunku. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Ryglicach nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Ryglicach posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Interesanci poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na wysokim parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Komisariat Policji w Wojniczu

Siedziba Komisariatu mieści się w Wojniczu przy ul. Tarnowskiej 71. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną umieszczona przy wjeździe na teren jednostki. Wejście główne do obiektu usytuowane jest na poziomie zero w taki sposób, że istnieje możliwość wejścia do jednostki przez osoby niepełnosprawne w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Za drzwiami znajduje się  poczekalnia w której usytuowana jest recepcja. Interesantów obsługuje pracownik recepcji w godzinach 07.00 – 15.00 a po godzinie 15.00 f-sze Komisariatu Policji w Wojniczu, Pracownicy recepcji jak i f-sze Komisariatu Policji w Wojniczu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Pracownicy recepcji jak i f-sze Komisariatu Policji w Wojniczu posiada dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Na poziomie zero przy poczekalni usytuowany jest pokój przesłuchań, w którym istnieje możliwość wykonywania czynności służbowych z udziałem osób o różnym stopniu niepełnosprawności bez konieczności pokonywania barier architektonicznych. Dalsze pomieszczenia służbowe obiektu znajdują się na poziomie zero oraz na poziomie jeden. Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w poczekalni oraz w sąsiednich pomieszczeniach usytuowanych na poziomie zero. (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji w Wojniczu nie wymaga pokonania barier architektonicznych w postaci schodów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji, którzy są powiadamiani przez pracowników recepcji lub f-szy Komisariatu Policji w Wojniczu. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku przy poczekalni. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych .W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Jednostka wyposażona jest w dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością usytuowane vis a vis wejścia głównego do obiektu.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Posterunek Policji w Zakliczynie

Siedziba Posterunku znajduje się w Zakliczynie przy ul. Browarki 7. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Pomieszczenia biurowe usytuowane są na drugim piętrze, do których prowadzą schody. Posterunek nie posiada windy ani urządzeń umożliwiających transport dla osób poruszających się wózkami inwalidzkimi. Interesantów obsługują Dzielnicowi Posterunku Policji w Zakliczynie oraz Zespół Dyżurnych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie za pomocą urządzenia zainstalowanego przy wejściu do Posterunku. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Zakliczynie nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Zakliczynie posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Interesanci poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na drugim piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych .W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Komisariat Policji w Żabnie

Siedziba Komisariatu mieści się w Żabnie przy ul. Sieradzkiej 19. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Wejście główne do obiektu usytuowane jest na poziomie zero. Za drzwiami znajduje się poczekalnia, w której usytuowana jest recepcja. Interesantów obsługuje pracownik recepcji w godzinach 07.00 – 15.00, a po godzinie 15.00 funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żabnie. Pracownicy recepcji jak i funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żabnie nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Pracownicy recepcji jak i funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żabnie posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Pozostałe części obiektu usytuowane są również na poziomie zero. Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w poczekalni oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji w Żabnie nie wymaga pokonania barier architektonicznych w postaci schodów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni (znajdują się tam miejsca do siedzenia), poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, którzy są powiadamiani przez pracowników recepcji lub funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Żabnie. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych .W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Punkt Przyjęć Obywateli w Radłowie

Siedziba Posterunku znajduje się w Radłowie przy ul. Placu Tadeusza Kościuszki nr 8. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Pomieszczenia biurowe usytuowane są na wysokim parterze, do których prowadzą schody. Punkt Przyjęć Obywateli nie posiada windy ani urządzeń umożliwiających transport dla osób poruszających się wózkami inwalidzkimi. Interesantów obsługują Dzielnicowi Komisariatu Policji w Żabnie. Funkcjonariusze Punktu Przyjęć Obywateli nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusze Punktu Przyjęć Obywateli posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Interesanci poruszają się po terenie Punktu Przyjęć Obywateli w obecności funkcjonariusza Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na wysokim parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych .W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

 

Punkt Przyjęć Obywateli w Wietrzychowicach

Siedziba Posterunku znajduje się w Wietrzychowicach nr 187. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu). Pomieszczenia biurowe usytuowane są na pierwszym piętrze, do których prowadzą schody. Punkt Przyjęć Obywateli nie posiada windy ani urządzeń umożliwiających transport dla osób poruszających się wózkami inwalidzkimi. Interesantów obsługują Dzielnicowi Komisariatu Policji w Żabnie. Funkcjonariusze Punktu Przyjęć Obywateli nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusze Punktu Przyjęć Obywateli posiadają dostęp do telefonu, mogą przekazać słuchawkę interesantowi. Interesanci poruszają się po terenie Punktu Przyjęć Obywateli w obecności funkcjonariusza Policji. Toaleta dla interesantów znajduje się na wysokim parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych .W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://bip.tarnow.kmp.policja.gov.pl/332/informacje-dla-osob-z-niepelno/22703,INFORMACJE-DLA-OSOB-Z-NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI.html

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Edward Motyka, adres poczty elektronicznej: edward.motyka@tarnow.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 831 2652.

 

Język migowy

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony eusługi.policja.pl .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego.

Koordynator do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KMP w Tarnowie

Funkcję Koordynatora ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

nadkom. Jacek Ciemięga – Ekspert Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego KMP w Tarnowie

Dane kontaktowe: tel. 47 831 1365, e-mail: jacek.ciemiega@tarnow.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności Eksperta, jego obowiązki wykonuje:

asp. sztab. Dariusz Zelek – Specjalista Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnego KMP w Tarnowie – tel. 47 831 1319, e-mail: dariusz.zelek@tarnow.policja.gov.pl

Powrót na górę strony