Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Data publikacji 05.10.2020


Komenda Miejska Policji w Tarnowie
ul. Traugutta 4 33-101 Tarnów


Telefon:47 831-2900

Faks:47 831-1244


E-mail: kmp@tarnow.policja.gov.pl

WWW:http://www.tarnow.policja.gov.pl

Facebook: https://www.facebook.com/tarnowska.policja

 

Informujemy, że podany adres nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Inspektor Ochrony Danych KMP w Tarnowie:

Joanna Biały

iod.kmp@tarnow.policja.gov.pl

     

 

MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO - informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu w związku z monitorowaniem obiektów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Komisariatów Policji w Tarnowie oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Tarnowie – z siedzibą przy ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz osobę go zastępującą, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e‑mail: iod.kmp@tarnow.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów z dopiskiem na kopercie „IOD”.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 125), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.756).

4. Zasięg monitoringu wizyjnego

Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są ciągi komunikacyjne budynków, ich kluczowe pomieszczenia oraz obszar bezpośrednio przylegający do następujących siedzib Administratora:

- Komenda Miejska Policji w Tarnowie ul. Traugutta 4,

- Komisariat Policji Tarnów-Centrum ul. Narutowicza 6,

- Komisariat Policji Tarnów-Zachód ul. Ks. Indyka 2,

- Komisariat Policji w Tuchowie ul. Kopernika 4,

- Komisariat Policji w Żabnie ul. Sieradzka 19,

- Komisariat Policji w Wojniczu, ul. Tarnowska 71.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Zapisy z systemu monitoringu w postaci obrazu (bez dźwięku) przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego czasu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.

8. Prawa przysługujące osobom objętym monitoringiem wizyjnym.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych prawem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę strony