Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Data publikacji 05.10.2020


Komenda Miejska Policji w Tarnowie
ul. Traugutta 4 33-101 Tarnów


Telefon:47 831-2900

Faks:47 831-1244


E-mail: kmp@tarnow.policja.gov.pl

WWW:http://www.tarnow.policja.gov.pl

Facebook: https://www.facebook.com/tarnowska.policja

 

Informujemy, że podany adres nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Inspektor Ochrony Danych KMP w Tarnowie:

Joanna Biały

iod.kmp@tarnow.policja.gov.pl

     

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji - adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;
klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO”

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie jest Komendant Miejski Policji w Tarnowie – adres: ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów;

2) w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kmp@tarnow.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów, z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie w celu:

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie posiada Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych,
żądania sprostowania danych osobowych,
żądania usunięcia danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.

 

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO - informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu w związku z monitorowaniem obiektów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Komisariatów Policji w Tarnowie oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Tarnowie – z siedzibą przy ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e‑mail: iod.kmp@tarnow.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów z dopiskiem na kopercie „IOD”.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000, art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.742).

4. Zasięg monitoringu wizyjnego

Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są ciągi komunikacyjne budynków, ich kluczowe pomieszczenia oraz obszar bezpośrednio przylegający do następujących siedzib Administratora:

- Komenda Miejska Policji w Tarnowie ul. Traugutta 4,

- Komisariat Policji Tarnów Centrum ul. Narutowicza 6,

- Komisariat Policji Tarnów Zachód ul. Ks. Indyka 2,

- Komisariat Policji w Tuchowie ul. Kopernika 4,

- Komisariat Policji w Żabnie ul. Sieradzka 19.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Zapisy z systemu monitoringu w postaci obrazu (bez dźwięku) przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego czasu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.

8. Prawa przysługujące osobom objętym monitoringiem wizyjnym.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych prawem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę strony