Wstępne wyniki IX Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

Wstępne wyniki IX Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

Ewentualne odwołania od  wyników mogą być złożone do dnia 28.11.2018r. do godz. 12.00 w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie (liczy się data i godzina wpływu odwołania do WRD KWP w Krakowie) – fax. 12 61 54 177, e – mail:  wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl, lub osobiście w sekretariacie WRD KWP w Krakowie.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP w Krakowie po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Ranking zajętych miejsc przez szkoły - w IX Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła".