Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownictwo:
Pełnomocnik ds. OIN: Jerzy Cegliński

Kontakt:
Telefon: 14-628-1320
Fax: 14-628-1422


Inspektor Ochrony Danych KMP w Tarnowie: Joanna Biały

Kontakt:
iod.kmp@tarnow.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuje się, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji
  w Tarnowie – adres: ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów;
 2. w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kmp@tarnow.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Traugutta 4, 33- 101Tarnów z dopiskiem na kopercie IOD”;
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie w celu:
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
  w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Miejskim Policji
  w Tarnowie lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
 3. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
 6. do przenoszenia danych (art.20 RODO);
 1. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie
  na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.