Wydział Ruchu Drogowego

Kierownictwo:
Naczelnik: kom. Sebastian Bąk
Zastępca naczelnika: kom. Janusz Fido

Kontakt:
Telefon: 146282225
Fax: 146282340
email: wrd@tarnow.policja.gov.pl

 

Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 1. analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
 2. realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;
 3. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia drogowe, ujawnione przez policjantów wydziału oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach o wypadki drogowe (zaistniałe na terenie powiatu) i ujawnionych przez funkcjonariuszy wydziału nietrzeźwych kierujących;
 4. wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;
 5. edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
 6. bieżąca i okresowa ocena stanu dróg i ich oznakowania, zwłaszcza w zakresie pojawiających się zagrożeń i utrudnień w ruchu;
 7. typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i podejmowanie działań w celu minimalizowania zagrożeń tam występujących;
 8. współdziałanie z zarządami dróg w zakresie oznakowania i stanu nawierzchni oraz zimowego utrzymania dróg;
 9. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami pozarządowymi oraz mediami m.in. w sprawach:
  • kreowania lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,
  • zwalczania nietrzeźwości uczestników ruchu drogowego,
  • poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych "niechronionych" uczestników ruchu drogowego,
  • kreowania w społeczności lokalnej pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 10. współdziałanie w zakresie zabezpieczania imprez na drogach;
 11. opiniowanie projektów organizacji ruchu;
 12. pilotowanie pojazdów ponadgabarytowych oraz realizacja eskort policyjnych pojazdów lub kolumny pojazdów;
 13. zadaniowanie funkcjonariuszy Komisariatów Policji w zakresie problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. poprzez:
  • wspólne patrole,
  • objęcie nadzorem odcinków dróg, na których występuje zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • udział w organizowanych działaniach na drogach,
  • prowadzenie pracy szkoleniowo- edukacyjnej w szkołach;
 14. organizowanie samodzielnych lub wspólnych z Komisariatami Policji nasilonych działań kontrolnych na drogach;
 15. kontrolowanie pojazdów wykonujących zarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy albo transport na potrzeby własne;
 16. wspólnie z Wydziałem Prewencji dokonywanie ocen polityki represyjnej i pozarepresyjnej Komendy, prawidłowej reakcji na wykroczenia drogowe oraz praworządnego i kulturalnego postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego;
 17. podejmowanie działań na rzecz zwalczania przestępstw i wykroczeń innych niż godzące w bezpieczeństwo i porządek w komunikacji;
 18. realizowanie innych ustawowych specjalistycznych zadań policji ruchu drogowego, tj:
  • prowadzenie wymaganych rejestracji w systemach KSIP, SEWIK,
  • szkolenie osób upoważnionych do kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym, przygotowywanie i ewidencjonowanie uprawnień,
  • kierowanie na kontrolne badania lekarskie uczestników wypadków drogowych z ofiarami w ludziach lub badania psychologiczne sprawców tych wypadków.