Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem otwiera swój punkt w Tarnowie

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem otwiera swój punkt w Tarnowie

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie w Nowym Sączu w oparciu o zapisy umowy nr DSRiN-V-7211/17 zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości informuje, że realizuje projekt Ministerstwa w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Specjaliści udzielą bezpłatnej pomocy w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13/10 w siedzibie Fundacji Hetmana Jana Tarnowskiego. Projekt jest realizowany od 02 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Zakres udzielanej pomocy:

1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

3. organizowanie i finansowanie pomocy udzielonej przez osobę pierwszego kontaktu (osoby pokrzywdzone oraz świadkowie);

4. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust.8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

5. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba pokrzywdzona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczny osób, stale zamieszkałych w tym lokalu lub domu;

6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń związanych z otrzymywaną pomocą;

7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej; Współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

9. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

10. finansowanie kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna, psychiatryczna i psychoterapia.

Pomocy świadkom i osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez:

1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;

2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym będzie udzielana w dwóch Ośrodkach, tj. w Miejskim Biurze Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 17a i w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13/10 w następujących dniach:

Dyżury osoby pierwszego kontaktu:

poniedziałek w godz. 9:00 – 16:00

wtorek w godz. 9:00 – 16:00

środa 13:00-20:00

czwartek w godz. 10:00 – 17:00

piątek w godz. 9:00 – 16:00

sobota w godz. 9:00 – 13:00

Ponadto osoby pierwszego kontaktu będą dostępne pod numerem telefonu 513 074 413 w Nowym Sączu i telefonu nr 519 820 707 w Tarnowie przez cały tydzień od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00, sobota 8:00 – 15:00.